دیدار فرماندار شهرستان بمپور با بانوی هنرمند بمپوری

دیدار فرماندار شهرستان بمپور با بانوی هنرمند بمپوری
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بمپور، ابراهیم افرازه فرماندار یوم جاری با حضور در منزل سرکار خانم مهرناز رحیمی بانوی هنرمند نقاش اهل شهرستان بمپور با وی دیدار و گفتگو کرد.
 
گفتنی ست مهرنـاز رحیمـی دارای مدرک کارشناسـی گرافیک بانـوی هنرمند و نقـاش شهرسـتان بمپـور، از دوران هنرسـتان فعالیـت هنـری خـود را آغـاز کـرد، پـس از گذرانـدن دانشـگاه و فارغ التحصیلـی، فعالیتـش را به صـورت جدی تـر و حرفه ای تـر در زمینـه طراحـی و نقاشـی ادامـه داد و در چنـد سـال گذشـته موفـق بـه برگــزاری (چهــار نمایشــگاه) نمایشــگاه نقاشــی بــه نیــت معرفــی توانمندی هــا و معرفــی شــاخصه های هنــری دختــران در ایرانشــهر، نمایشــگاه اشــتغال و کارآفرینــی، نمایشــگاه 
نقاشـی در چابهـار، جشـنواره بین المللی روسـتائیان و عشـایر کشـور در تهـران.
 
همچنین وی موفــق به دریافت مقــام اول یکــی از آثــارش در جشــنواره اســتانی را کســب شد.
۱۳ اَمرداد ۱۳۹۹ ۲۲:۴۶

شعار سال